Πώς θα γίνεται η απόδοση του φόρου διαμονής


Συντάκτες: 

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ΠΟΛ.1015/2018 που καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο της απόδοσης του φόρου διαμονής.

Σύμφωνα με την απόφαση, μέχρι την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής, η δήλωση απόδοσης του φόρου διαμονής υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος σε δυο αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα παραμένει στη Δ.Ο.Υ. και το άλλο παραδίδεται στον υπόχρεο.

Τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα είναι υποχρεωμένα να ειπράτουν τον φόρο διαμονής πριν την αναχώρηση του πελάτη και να τον αποδίδουν στη φορολογική διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης του «ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής».

Τι πρέπει να περιλαμβάνει η απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής

Το «ειδικό στοιχείο - απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής» περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία:

  • Ημερομηνία έκδοσης,
  • επωνυμία, διεύθυνση και ΑΦΜ της εκδούσας επιχείρησης, 
  • ονοματεπώνυμο διαμένοντα προς τον οποίο εκδίδεται,
  • ημερομηνίες που αφορά η διαμονή και το συνολικό ποσό φόρου διαμονής καθώς και
  • τον αριθμό και την ημερομηνία του παραστατικού πώλησης (απόδειξη, τιμολόγιο) που εκδόθηκε για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών.

Το «ειδικό στοιχείο - απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής» δεν επιβαρύνεται με φόρο προστιθέμενης αξίας ενώ ο φόρος διαμονής δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής.

Το έντυπο της δήλωσης απόδοσης φόρου διαμονής για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια