Σε διαβούλευση σχέδιο Νόμου για εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας


Συντάκτες: 

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε το Υπουργείο Τουρισμού από  11/12/2017 μέχρι 5/1/2018 το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού».

Το σχέδιο νόμου έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας στο σύνολό της για την κάλυψη κενών, την υιοθέτηση καλών πρακτικών και την προσαρμογή στα διεθνή πρότυπα.

Συγκεκριμένα, τροποποιούνται άρθρα των Νόμων:

  • ν. 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων» 
  •  ν. 4093/2012 (υποπαράγραφος Η.2. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου) που αφορά την εκμίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό 
  • ν. 4254/2014 και ειδικότερα τις υποπαραγράφους που αφορούν την άρση των εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του τουρισμού
  • ν. 4276/2014 "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις."

Επίσης τροποιούνται άρθρα και εδάφια Νόμων που αφορούν τα θέματα τουριστικών λιμένων, την οργάνωση του Υπουργείου Τουρισμού και θέματα τουριστικής εκπαίδευσης.

Το κείμενο του Σχεδίου Νόμου έχει αναρτηθεί στο opengov.gr