Αύξηση σε τουριστικές εισπράξεις, κίνηση & ισοζύγιο το Σεπτέμβριο

Αυξημένα εμφανίζοντα τα οικονομικά μεγέθη του τουρισμού, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, για το μήνα Σεπτέμβριο
.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος έχει ως εξής:
Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο
Το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο τον Σεπτέμβριο του 2011 παρουσίασε πλεόνασμα 1.451,9 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 124,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010. Η εξέλιξη αυτή είναι κυρίως αποτέλεσμα της αύξησης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 105,7 εκατ. ευρώ ή 7,1% (Σεπτέμβριος 2011: 1.594,8 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2010: 1.489,1 εκατ. ευρώ) και της μείωσης των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 18,8 εκατ. ευρώ ή 11,6% (Σεπτέμβριος 2011: 143 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2010: 161,7 εκατ. ευρώ). Η μέση κατά ταξίδι δαπάνη μη κατοίκων στην Ελλάδα, παρουσίασε μείωση κατά 4,9% ή 31,8 ευρώ (Σεπτέμβριος 2011: 616,1 ευρώ, Σεπτέμβριος 2010: 647,9 ευρώ). Τέλος, οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συμμετείχαν με ποσοστό 68,4% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 70,9% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2011 παρουσίασε πλεόνασμα 7.580,1 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 728 εκατ. ευρώ ή 10,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 809,8 εκατ. ευρώ ή 9,5% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2010, καθώς οι ταξιδιωτικές πληρωμές αυξήθηκαν κατά 81,8 εκατ. ευρώ ή 5%. Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων, παρά την αύξηση των αφίξεων κατά 10,4%, περιορίστηκε εν μέρει λόγω της μείωσης της μέσης κατά ταξίδι δαπάνης κατά 0,8% ή 5 ευρώ (Ιαν-Σεπτ. 2011: 654,5 ευρώ, Ιαν- Σεπτ. 2010: 659,5 ευρώ). Τέλος, οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συμμετείχαν με ποσοστό 62,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 36,1% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7,1% τον Σεπτέμβριο του 2011 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 κατά 7,1% (Σεπτέμβριος 2011: 1.077,2 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2010: 1.005,5 εκατ. ευρώ) όσο και στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27 κατά 7% ή 34,1 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 ήταν το αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 10,9% (Σεπτέμβριος 2011: 703,6 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2010: 634,2 εκατ. ευρώ) και της μικρής αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 0,6% (Σεπτέμβριος 2011: 373,6 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2010: 371,2 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, όσον αφορά τις εισπράξεις από τις δύο σημαντικότερες αγορές προέλευσης ταξιδιωτών, αυτές από τη Γερμανία παρουσιάζουν αύξηση τον Σεπτέμβριο 2011 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2010 κατά 15% (Σεπτέμβριος 2011: 288,2 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2010: 250,7 εκατ. ευρώ), ενώ αυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζουν μείωση κατά 3,1% (Σεπτέμβριος 2011: 217,2 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2010: 224,2 εκατ. ευρώ). Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 αύξηση παρουσιάζουν οι εισπράξεις από την Ρωσία κατά 57,8%.

Στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2011 σημειώνεται αύξηση κατά 9,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη αύξηση των εισπράξεων από τους κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27 κατά 16,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.965,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκαν στα 6.347,1 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2011 παρουσιάζοντας αύξηση 6,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 4.425,6 εκατ. ευρώ, δηλ. αυξήθηκαν κατά 10,9% ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν μείωση κατά 2,4%. Οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 12,4% και διαμορφώθηκαν στα 1.526,1 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 1.027,8 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,5%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι εισπράξεις από την Ρωσία κατά 48,8% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 691,1 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη Ταξιδιωτική Κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Σεπτέμβριο 2011 διαμορφώθηκε στις 2.588,7 χιλ. ταξιδιώτες παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των αφίξεων από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 κατά 32,4%, καθώς και της αύξησης των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ των 27 κατά 5%. Ειδικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 1.058,6 χιλ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,9%, ενώ οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν μικρή μείωση κατά 0,5% (Σεπτέμβριος 2011: 685,4 χιλ. Σεπτέμβριος 2010: 688,7 χιλ.) Οι αφίξεις από την Γερμανία εμφάνισαν αύξηση κατά 11,4%, ενώ οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 1,6%. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι οι αφίξεις από την Ρωσία διαμορφώθηκαν στις 139,8 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 60,2%.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2011 αυξήθηκε κατά 10,4% και διαμορφώθηκε στις 14.229,9 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 12.893,3 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκε στις 4.907,9 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,8%, ενώ οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκαν στις 9.321,9 χιλ., δηλ. αυξήθηκαν κατά 5,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Η εξέλιξη αυτή ήταν το καθαρό αποτέλεσμα της αύξησης των αφίξεων από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατά 9,7% και της μείωσης των αφίξεων από τις χώρες ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 0,6%. Ειδικότερα, αύξηση κατά 12,9% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γερμανία, ενώ οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 5,7%. Τέλος από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, οι αφίξεις από την Ρωσία παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 58%.

Μοιραστείτε τα νέα

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.