Στατιστικά

Στατιστικά Ιουνίου: Μείωση σε τουριστικές εισπράξεις-αφίξεις

Πλεόνασμα παρουσίασε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το μήνα Ιούνιο παρά τη μείωση σε τουριστικές εισπράξεις και κίνηση σε σχέση πέρσι, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Οι τουριστικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 7,1% το μήνα Ιούνιο σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 και οι αφίξεις κατά 6,4%. Αντίθετα, αύξηση παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές πληρωμές κατά 10,8%.

Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο

Το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο τον Ιούνιο του 2012 παρουσίασε πλεόνασμα 1.115,7 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 116 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της μείωσης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 98,9 εκατ. ευρώ ή 7,1% (Ιούνιος 2012: 1.295,4 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2011: 1.394,3 εκατ. ευρώ), ενώ αντίθετα αύξηση παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές πληρωμές κατά 17,5 εκατ. ευρώ ή 10,8% (Ιούνιος 2012: 179,7 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2011: 162,2 εκατ. ευρώ). Στη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων συνετέλεσε η μείωση των αφίξεων κατά 6,4% και η μείωση της μέσης κατά ταξίδι δαπάνης κατά 0,7%. Tέλος, οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συμμετείχαν με ποσοστό 65,2% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 64,5% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2012 παρουσίασε πλεόνασμα 1.888,7 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 135,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 310 εκατ. ευρώ ή 10% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2011, η οποία αντισταθμίστηκε από τη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 174,7 εκατ. ευρώ ή 16,4%. Στη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων συνετέλεσε η μείωση της μέσης κατά ταξίδι δαπάνης κατά 1,2%, όσο και η μείωση των αφίξεων κατά 9%. Σημειώνεται τέλος ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συμμετείχαν με ποσοστό 38% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 17,1% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Τον Ιούνιο του 2012, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 7,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011, για όγδοο κατά σειρά μήνα. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 κατά 5,3% (Ιούνιος 2012: 849,4 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2011: 897,1 εκατ. ευρώ) καθώς και στη μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27 κατά 10,3% ή 51,2 εκατ. ευρώ. Η μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 ήταν το αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 19,5% (Ιούνιος 2012: 520,8 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2011: 647,2 εκατ. ευρώ) αλλά και της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 31,5% (Ιούνιος 2012: 328,6 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2011: 250 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, όσον αφορά τις εισπράξεις από τις σημαντικότερες αγορές προέλευσης ταξιδιωτών, αυτές από τη Γερμανία παρουσίασαν μείωση κατά 15,4% τον Ιούνιο 2012 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2011 (Ιούνιος 2012: 229,3 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2011: 270,9 εκατ. ευρώ), αυτές από τη Γαλλία παρουσίασαν μείωση κατά 5,7% τον Ιούνιο 2012 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2011 (Ιούνιος 2012: 81,4 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2011: 86,3 εκατ. ευρώ),ενώ αυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 63,8% (Ιούνιος 2012: 219,6 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2011: 134 εκατ. ευρώ). Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 μείωση παρουσιάζουν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ κατά 47,4% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 35,7 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση παρουσιάζουν οι εισπράξεις από τη Ρωσία κατά 9% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 146 εκατ. ευρώ.

Στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2012 σημειώνεται μείωση κατά 10% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 κατά 9,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.803,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκαν στα 974,3 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2012 παρουσιάζοντας μείωση 10,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 1.154,5 εκατ. ευρώ, δηλ. μειώθηκαν κατά 19,3%, ενώ και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 14,3%. Οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 14,1% και διαμορφώθηκαν στα 446 εκατ. ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 22,3% και διαμορφώθηκαν στα 200,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 427,2 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 38,6%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 μείωση παρουσιάζουν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ κατά 36,7% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 134,3 εκατ. ευρώ και σταθερές παρουσιάζονται οι εισπράξεις από τη Ρωσία οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 219,5 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη Ταξιδιωτική Κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούνιο 2012 διαμορφώθηκε στις 2.043,7 χιλ. ταξιδιώτες παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Η εξέλιξη αυτή ήταν κυρίως αποτέλεσμα της μείωσης των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ των 27 κατά 9% και από τη μείωση των αφίξεων από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 κατά 1,4%. Ειδικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 753,6 χιλ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 17,7%, ενώ οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 6,5% (Ιούνιος 2012: 548,8 χιλ. Ιούνιος 2011: 515,1 χιλ.). Οι αφίξεις από την Γερμανία εμφάνισαν μείωση κατά 4,3%, από τη Γαλλία εμφάνισαν επίσης μείωση κατά 18,5%, ενώ και οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 23,7%. Οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 32,1%, ενώ οι αφίξεις από τις ΗΠΑ παρουσιάζουν μείωση κατά 53,2%.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2012 μειώθηκε κατά 9% και διαμορφώθηκε στις 4.827,8 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 5.304,2 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκε στις 3.006,9 χιλ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 11,6%, ενώ οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκαν στις 1.820,9 χιλ., δηλ. μειώθηκαν κατά 4,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν 15,9% και οι αφίξεις από τις χώρες ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 4,9%. Ειδικότερα, μείωση κατά 6,9% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γερμανία, μείωση 28,1% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γαλλία και αύξηση κατά 16% εμφανίζουν οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 7,8% και διαμορφώθηκαν στις 229,4 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ μείωση παρουσίασαν οι αφίξεις από τις ΗΠΑ κατά 38,3% και διαμορφώθηκαν στις 130,8 χιλ. ταξιδιώτες.

Σχετικός σύνδεσμος: Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών: Ιούνιος 2012

Μοιραστείτε τα νέα

Similar Posts

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.