Υπουργείο Τουρισμού: Πρόσκληση συμμετοχής τουριστικών επιχειρήσεων στην πρακτική άσκηση

woman in black and gray long sleeve shirt sitting beside man in white dress shirt

Το Υπουργείο Τουρισμού απευθύνει πρόσκληση σε Τουριστικές Επιχειρήσεις (Ξενοδοχεία, Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής και Τουριστικά Γραφεία) και σε Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής που επιθυμούν να απασχολήσουν τους θερινούς μήνες του τρέχοντος έτους καταρτιζόμενους των ΙΕΚ και σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών (ΑΣΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού, για πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης. 

Με απόφαση που υπέγραψε η Υφυπουργός Τουρισμού, κα Σοφία Ζαχαράκη καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα και περιγράφεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων. 

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει:

Α) Για απασχόληση σπουδαστών Α΄ και Β΄ έτους Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 1, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, μέχρι και την Δευτέρα 12 Απριλίου 2021,

ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
Τουρισμού (Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, Τμήμα Υποστήριξης
Εκπαιδευτικών Μονάδων, Λ. Αμαλίας 12, 10557, Αθήνα) ή

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση praktikiaskisi@mintour.edu.gr εφόσον τα
δικαιολογητικά έχουν σαρωθεί και η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και η σφραγίδα
της επιχείρησης διακρίνονται ευκρινώς στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.
Σημειώνεται ότι οι σπουδαστές Α’ και Β’ έτους των ΑΣΤΕ τοποθετούνται βάσει της σειράς
βαθμολογικής επίδοσής τους. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που
επιθυμούν να απασχολήσουν σπουδαστές Α’ και Β’ έτους ΑΣΤΕ, στην αίτηση-υπεύθυνη
δήλωση συμπληρώνουν τον αιτούμενο αριθμό σπουδαστών ανά εκπαιδευτικό έτος

Β) Για απασχόληση καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών Γ΄ έτους ΑΣΤΕ, οι ενδιαφερόμενοι
θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
Υπόδειγμα 2, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι και την Δευτέρα 12
Απριλίου 2021 αποκλειστικά στους Διευθυντές των ΙΕΚ για απασχόληση καταρτιζομένων
ΙΕΚ και στους Διευθυντές των Ανώτερων Σχολών για απασχόληση σπουδαστών Γ΄ έτους ΑΣΤΕ. Τα στοιχεία επικοινωνίας με τα ΙΕΚ και τις ΑΣΤΕ αναγράφονται στο τέλος του
παρόντος.

Σημειώνεται ότι οι καταρτιζόμενοι ΙΕΚ και οι σπουδαστές Γ΄ έτους ΑΣΤΕ τοποθετούνται με τη διαδικασία της ονομαστικής τοποθέτησης. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να απασχολήσουν καταρτιζόμενους των ΙΕΚ συμπληρώνουν το ονοματεπώνυμο, το έτος και την ειδικότητα του καταρτιζόμενου και σε περίπτωση που επιθυμούν να απασχολήσουν σπουδαστές Γ’ έτους των ΑΣΤΕ, το ονοματεπώνυμο του
σπουδαστή (Υπόδειγμα 2).

 1. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 32 του
  ν.3105/2003 (Α΄ 29) και το άρθρο 23 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) σε συνδυασμό με όσα
  ορίζονται στις 4010/6.6.2006 κ.υ.α. «Όροι πρακτικής άσκησης μαθητών-σπουδαστών και
  καταρτιζομένων του Ο.Τ.Ε.Κ» (Β΄ 919) και 16802/667/27.8.2010 κ.υ.α. «Όροι και
  προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών
  Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 1345).
 2. Σύμφωνα με την παρ. 1 της 16802/66/27.8.2010 κ.υ.α. (Β΄ 1345), δικαίωμα συμμετοχής
  στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης έχουν οι επιχειρήσεις:
  [3]
  α) Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα :
   Κατηγορίας 5 αστέρων με αριθμό κλινών 50 και άνω,
   Κατηγορίας 4 αστέρων με αριθμό κλινών 60 και άνω και
   Κατηγορίας 3 αστέρων με αριθμό κλινών 110 και άνω.
  Οι επιχειρήσεις της κατηγορίας θα πρέπει να πληρούν της προϋποθέσεις
  άρτιας λειτουργίας όλων των τμημάτων μιας σωστά οργανωμένης μονάδας και
  να λειτουργούν τα τμήματα της αντίστοιχης ειδικότητας.
  β) Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής, όπως ορίζονται στον
  ν.4276/2014 ήτοι: Συνεδριακά Κέντρα, Γήπεδα Γκολφ, Τουριστικοί Λιμένες,
  Χιονοδρομικά Κέντρα, Θεματικά Πάρκα, Εγκαταστάσεις Ιαματικού Τουρισμού
  (Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας, Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού − Θερμαλισμού,
  Κέντρα Θαλασσοθεραπείας, Κέντρα Αναζωογόνησης (spa), Κέντρα
  Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού, Ορειβατικά καταφύγια,
  Αυτοκινητοδρόμια, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις άρτιας λειτουργίας
  ώστε να καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης της
  αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με το Πρόγραμμα, όπως αυτό
  αποτυπώνεται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος.
  γ) Τουριστικά Γραφεία, στα οποία ο αριθμός των απασχολούμενων είναι τρία (3)
  άτομα και άνω (όπως προκύπτει από την κατάσταση εργασίας επικυρωμένη
  από την Επιθεώρηση Εργασίας).
  δ) Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής πλήρως οργανωμένα από πλευράς
  εγκαταστάσεων και υπό την προϋπόθεση ότι απασχολούν στην ειδικότητα κατ’
  ελάχιστο 5 εργαζόμενους (όπως αυτό προκύπτει από την κατάσταση εργασίας
  επικυρωμένη από την Επιθεώρηση Εργασίας).
  Oι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ και οι σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών του Υπουργείου
  Τουρισμού τοποθετούνται για πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης, ανάλογα με την
  ειδικότητα σπουδών τους, σύμφωνα με τον Πίνακα της παρ. 2 του Παραρτήματος Ι.
 3. Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ανά
  είδος επιχείρησης, προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης
  είναι τα εξής:
  • Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, τα οποία διαθέτουν άρτια οργανωμένα
  επισιτιστικά τμήματα
  α) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 1 ή 2,
  β) ευκρινές φωτοαντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε ισχύ ή Γνωστοποίηση
  Λειτουργίας Τουριστικού Καταλύματος,
  γ)ευκρινές φωτοαντίγραφο Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος
  Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε ισχύ ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων
  Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας
  Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
  • Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις
  άρτιας λειτουργίας ώστε να καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση της πρακτικής
  άσκησης της αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με το Πρόγραμμα όπως αυτό
  αποτυπώνεται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος.,
  α) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 1 ή 2,
  β) ευκρινές φωτοαντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε ισχύ ή και
  Γνωστοποίηση Λειτουργίας Τουριστικού Καταλύματος ,
  [4]
  γ)ευκρινές φωτοαντίγραφο Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος
  Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε ισχύ ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος
  Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (εφόσον διαθέτουν).
  • Τουριστικά Γραφεία
  α) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2,
  β) ευκρινές φωτοαντίγραφο βεβαίωσης συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για τη
  λειτουργία Τουριστικού Γραφείου σε ισχύ,
  γ) απλό φωτοαντίγραφο του εντύπου «Πίνακας Προσωπικού» τρέχουσας περιόδου,
  επικυρωμένο από την Επιθεώρηση Εργασίας.
  • Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής
  α) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2.
  β) απλό φωτοαντίγραφο Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
  ενδιαφέροντος σε ισχύ,
  γ) απλό φωτοαντίγραφο του εντύπου «Πίνακας Προσωπικού» τρέχουσας περιόδου,
  επικυρωμένο από την Επιθεώρηση Εργασίας.
  Οι αιτήσεις επιχειρήσεων που δεν θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
  δεν θα γίνονται δεκτές.
 4. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κατά τη θερινή περίοδο 2021 και συγκεκριμένα:
  Α. Σπουδαστές ΑΣΤΕ
  Οι σπουδαστές Α’, Β’ και Γ’ έτους των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου
  και Κρήτης πραγματοποιούν πρακτική άσκηση 90 ημερών, η οποία μπορεί να
  πραγματοποιηθεί εντός της χρονικής περιόδου από 1.7.2021 έως 30.9.2021.
  Β. Καταρτιζόμενοι ΙΕΚ
  Β1. Οι καταρτιζόμενοι ΙΕΚ Α΄ έτους, των ειδικοτήτων «Ειδικός Τουριστικών Μονάδων &
  Επιχειρήσεων Φιλοξενίας», «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας», «Τεχνικός
  Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής» και οι καταρτιζόμενοι ΙΕΚ Α΄ και Β΄ έτους της ειδικότητας
  «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού» πραγματοποιούν
  πρακτική άσκηση 480 ωρών, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός της χρονικής
  περιόδου από 21.6.2021 έως 30.9.2021.
  Β2. Οι καταρτιζόμενοι ΙΕΚ Β΄ έτους, της ειδικότητας «Ειδικός Τουριστικών Μονάδων &
  Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» πραγματοποιούν πρακτική άσκηση 240 ωρών του μαθήματος
  Δ΄ εξαμήνου «Πρακτική Άσκηση» και 480 ώρες πρακτικής άσκησης, που μπορούν να
  πραγματοποιηθούν εντός της χρονικής περιόδου από 10.5.2021 έως 30.9.2021.
  Β3. Οι καταρτιζόμενοι ΙΕΚ Β΄ έτους, της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης –
  Αρχιμάγειρας» πραγματοποιούν πρακτική άσκηση 60 ωρών του μαθήματος Δ΄ εξαμήνου
  «Πρακτική Άσκηση» και 480 ώρες πρακτική άσκηση, που μπορούν να πραγματοποιηθούν
  εντός της χρονικής περιόδου από 9.6.2021 έως 30.9.2021.
  Β4. Οι καταρτιζόμενοι Β΄ έτους ΙΕΚ, της ειδικότητας «Τεχνικός Αρτοποιός –
  Ζαχαροπλαστικής» πραγματοποιούν πρακτική άσκηση 90 ωρών του μαθήματος Δ΄
  εξαμήνου «Πρακτική Άσκηση» και 480 ώρες πρακτική άσκηση, που μπορούν να
  πραγματοποιηθούν εντός της χρονικής περιόδου από 1.6.2021 έως 30.9.2021.
  [5]
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ακριβείς ημερομηνίες πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης των
  καταρτιζόμενων ΙΕΚ, θα ορίζονται κατόπιν συνεννόησης του Διευθυντή του ΙΕΚ φοίτησης
  του καταρτιζόμενου, με τον εκπρόσωπο της τουριστικής επιχείρησης και τον πρακτικά
  ασκούμενο (καταρτιζόμενο) και θα αναγράφονται στην Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση
  (Υπόδειγμα 2) που υποβάλλει η τουριστική επιχείρηση για συμμετοχή της στο πρόγραμμα,
  όπως επίσης και στη Σύμβαση ( Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης) που υπογράφεται από
  τον Διευθυντή του ΙΕΚ, την τουριστική επιχείρηση και τον πρακτικά ασκούμενο (βλ. παρ. 7).
 5. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν τους γενικούς όρους πρακτικής άσκησης του
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι και το προβλεπόμενο, για κάθε ειδικότητα, πρόγραμμα πρακτικής
  άσκησης σύμφωνα με τα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ και ΙΙΙ.
 6. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θα συνάψουν
  σχετική σύμβαση με τις εκπαιδευτικές μονάδες προέλευσης των ασκουμένων. Η σχετική
  Σύμβαση συμπεριλαμβάνεται στο βιβλιάριο πρακτικής άσκησης, το οποίο προσκομίζουν οι
  ασκούμενοι στην Επιχείρηση με την τοποθέτησή τους σ’ αυτή και στο οποίο σημειώνεται
  μηνιαία η αξιολόγησή τους.
 7. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα ενημερωθούν για τον αριθμό και τα ονόματα των
  ασκούμενων σπουδαστών Α΄ και Β΄ έτους Α.Σ.Τ.Ε. που θα απασχοληθούν στην επιχείρησή
  τους κατά το θέρος 2021 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετά την ολοκλήρωση της
  σχετικής διαδικασίας.
  Για τους πρακτικά ασκούμενους σπουδαστές Γ΄ έτους Α.Σ.Τ.Ε. και καταρτιζόμενους Ι.Ε.Κ. η
  ενημέρωση των τουριστικών επιχειρήσεων γίνεται απευθείας από τους Διευθυντές των
  ΙΕΚ και ΑΣΤΕ.
 8. Για περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τις ονομαστικές ζητήσεις οι ενδιαφερόμενες
  επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων,
  ως ακολούθως :
   ΑΣΤΕ Κρήτης, Δ/ντρια Ευαγγελία Σημαντηράκη τηλ. 28410-26691, 28565,
  28828, astek@mintour.gr , fax 28410-28565
   ΑΣΤΕ Ρόδου, Δ/ντης Κυριάκος Πετάκος τηλ. 22410-26896, 24190, 24290,
  aster@mintour.gr , fax 22410-24356
   ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης, Δ/ντρια Μαρίνα Μπελτσίδου τηλ. 25510-25288,
  iekalex@mintour.gr , fax 25510-24209
   ΙΕΚ Αναβύσσου, Δ/ντρια Χαραλαμπία Κοβούση τηλ. 22910-42294, 36998,
  iekana@mintour.gr , fax 22910-41631
   ΙΕΚ Γαλαξιδίου, Δ/ντης Στέλιος Μοσχονάς τηλ. 22650-41997, 41998,
  iekgal@mintour.gr , fax 22650-41545
   ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης, Δ/ντης Γεώργιος Κερασιώτης τηλ. 2810-332927,
  761363, iekira@mintour.gr , fax 2810-761580
   ΙΕΚ Θεσσαλονίκης, Αν. Δ/ντρια Ξένη Γερνά τηλ. 23920-75919, 25551,
  iekmak@mintour.gr , fax 23920-25555
   ΙΕΚ Κέρκυρας, Δ/ντης Δημήτριος Μπακύρας τηλ. 26610-80146, 90030,
  iekker@mintour.gr , fax 26610-80145
   ΙΕΚ Πελοποννήσου, Δ/ντης Κωνσταντίνος Καχριμάνης τηλ. 27510-23856,
  20127, iekpel@mintour.gr , fax 27510-23856
   ΙΕΚ Ρόδου, Δ/ντης Παναγιώτης Κουντούρης τηλ. 22410-74445, 71446,
  iekrod@mintour.gr , fax 22410-74447
  [6]
 9. Στις εκπαιδευτικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού διοργανώνονται, εφόσον οι
  συνθήκες και τα μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοϊού Covid-19 το
  επιτρέψουν, «Ημέρες Καριέρας» στις οποίες καλούνται οι επιχειρήσεις προκειμένου να
  ενημερωθούν για την παρεχόμενη εκπαίδευση αλλά και να γνωριστούν με τους
  εκπαιδευόμενους. Οι «Ημέρες Καριέρας» δύνανται να διοργανωθούν και διαδικτυακά. Σε
  κάθε περίπτωση θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr .
 10. Οι φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται να ενημερώσουν
  τα μέλη τους. Το παρόν έγγραφο και τα συνημμένα παραρτήματα θα αναρτηθούν στις
  «Ανακοινώσεις» των ιστοσελίδων www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr από όπου
  μπορούν να αναζητηθούν από κάθε ενδιαφερόμενο.
Μοιραστείτε τα νέα

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.