Συμβουλές

Επιδοτήσεις: Τα συχνότερα λάθη!

 

Τα επιδοτούμενα προγράμματα που υπάρχουν αυτό το διάστημα είναι πολλά και οι ενδιαφερόμενοι αρκετοί. Από τη στιγμή της ανακοίνωσης μίας επιχορήγησης μέχρι την ολοκλήρωσή της, υπάρχουν διάφορα στάδια και ταυτόχρονα παγίδες για τους φορείς που πρόκειται να τα διεκδικήσουν.

Ο χρόνος: Συνήθως τα εκάστοτε προγράμματα έχουν ημερομηνία ισχύς, με συνέπεια είτε να ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων πριν κάποιος καταθέσει, είτε να χρειάζονται συμπληρωματικά δικαιολογητικά, που και πάλι δεν υπάρχει ο χρόνος να προσκομιστούν. Επίσης, τα προγράμματα δεν ανακοινώνονται όποτε τα επιθυμεί ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος, για το λόγο αυτό θα πρέπει η ιδέα να προϋπάρχει και να είναι έτοιμη να κατατεθεί. Έτσι η πρόταση θα πρέπει να ετοιμάζεται πριν ακόμα υπάρξει το πρόγραμμα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι πιο σωστά ολοκληρωμένη ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει το άγχος της κατάθεσής της σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Χρήματα επιχορήγησης: Τα επιδοτούμενα χρήματα δε θα πρέπει να είναι ο αυτοσκοπός. Το πρόγραμμα θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησης για ανάπτυξη, εισαγωγή σε καινούργιους τομείς παραγωγής, εκσυγχρονισμό και σε δεύτερη μοίρα βιωσιμότητα της επιχείρησης και καθαρό κέρδος του αιτούντα. Θα πρέπει να υπάρχει διάθεση για έργο και το απαιτούμενο κεφάλαιο έναρξης των εργασιών καθώς σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να υπάρξει επιστροφή της επιχορήγησης. Το γεγονός ότι θα προχωρήσει κάποιος στην υλοποίηση ενός σχεδίου με μειωμένο κόστος, δε σημαίνει ότι εξασφαλίζετε και η βιωσιμότητά του. Θα πρέπει να είναι απτό ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για το μέλλον της ιδέας και στη συνέχεια να γίνει η πραγματοποίησή του. Ακόμα και η επιδότηση να εγκριθεί, σε περίπτωση που δε υπάρχουν προϋποθέσεις για μελλοντική βιωσιμότητα, κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγηθεί τε αποτυχία στο αμέσως χρονικό διάστημα.

Προγραμματισμός: Οι συμπεριφορά που θα πρέπει να κρατήσει ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος καθώς και οι κινήσεις του θα πρέπει να είναι στοχευμένες. Θα πρέπει να γίνει αναζήτηση εάν το πρόγραμμα καλύπτει την επένδυση που πρόκειται να γίνει, τα εναλλακτικά σενάρια σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Από τη μία μεριά, θα πρέπει να προϋπολογίζεται το συνολικό κόστος της επένδυσης, όχι μόνο αυτό που κατατίθεται στην αρμόδια επιτροπή, αλλά και plan B που θα καλύπτει όλες εκείνες τις μακροχρόνιες δαπάνες συντήρησης του έργου που πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να προβλεφθούν οι ανάγκες όσο το δυνατό περισσότερο. Σημαντικό είναι σε περίπτωση που χρειάζεται επιπλέον εξοπλισμός να έχει υπολογιστεί το κόστος συντήρησής του και σε περίπτωση που αυτός είναι αχρείαστος επιβαρύνει την ρευστότητα της επιχείρησης και την επιφορτώνει με δυσβάστακτο λειτουργικό κόστος.    

Εργατικό δυναμικό: Το γεγονός της λήψης επιδότησης δε θα πρέπει να παρασύρει σε ακρότητες πρόσληψης μεγάλου αριθμού εξειδικευμένου προσωπικού. Η δημιουργία επιπλέον θέσεων εργασίας είναι θετική για την έγκριση ενός προγράμματος, αλλά θα πρέπει η επιχείρηση να εξασφαλίζει την βιωσιμότητα του προσωπικού αυτού σε βάθος χρόνου.

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων
1. Πρόγραμμα δράσης “Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, που θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης”

Έως την Παρασκευή 25/05/2012, θα μπορεί να γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανέργων για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων διάρκειας 100 ωρών, σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ . Το πρόγραμμα έχει αναρτηθεί στις Προσκλήσεις – Προκηρύξεις του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2096.

2. Δράση κρατικής ενίσχυσης «ICT4GROWTH» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», ύψους 120 εκ. ευρώ.

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας ανακοίνωσε την προκήρυξη της δράσης κρατικής ενίσχυσης «ICT4GROWTH», προϋπολογισμού 120 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013). Η δράση αυτή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δράσεις κρατικής ενίσχυσης που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα στοχεύοντας έναν κλάδο που αποτελεί στρατηγικό αναπτυξιακό στόχο. Ουσιαστικά είναι ένας μίνι-επενδυτικός νόμος που έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, βασικός σκοπός της είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

3. 2η παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα “Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εξέδωσε σήμερα απόφαση για την παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα “Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών” έως και την 18η Μαΐου 2012 (18/5/2012) και ώρα 17:00.

4. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων προς νέους, οργανώσεις νέων και φορείς που απευθύνονται στη νεολαία.

 Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης απευθύνουν πρόσκληση προς μη κερδοσκοπικούς φορείς, δημόσιους φορείς και άτυπες ομάδες νέων (μαθητών, φοιτητών κλπ.), αλλά και προς Τοπικά Συμβούλια Νέων (ΤΟΣΥΝ) για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ε.Ε «Νέα Γενιά σε Δράση» (Youth in Action) με καταληκτική ημερομηνία την 1η Μαΐου 2012. Στο πλαίσιο του προγράμματος υποστηρίζεται η υλοποίηση, από τους ανωτέρω δικαιούχους, καινοτόμων δράσεων από/για νέους, που ενισχύουν τη συνεργασία στον τομέα της νεολαίας, καθώς και την προσφορά εθελοντικού έργου από νέους, με τα έξοδα καλυμμένα, για διάστημα 2 έως 12 μηνών σε μια από τις χώρες του Προγράμματος εκτός της Ελλάδας. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν τον Ιούνιο του 2012. Επόμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Οκτωβρίου 2012.

http://www.neagenia.gr//frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=1898&cnode=1

*Η Ίλα Ιωακείμ ειδικεύεται σε θέματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Εργάζεται στην Οικονομική Διεύθυνση του Δήμου Πετρούπολης και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού στις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές. Παράλληλα, έχει εμπειρία στον τουριστικό κλάδο καθώς έχει εργαστεί επί σειρά ετών σε μεγάλα τουριστικά γραφεία και είναι απόφοιτος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Λάρισας.

Μοιραστείτε τα νέα

Similar Posts

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.