ΟΤΕΚ: Σε διαβούλευση ο Νόμος για την κατάργησή του-Τι προβλέπει

Περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού θα αποτελούν με τον καινούριο Νόμο οι Σχολές του υπό κατάργηση Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) ενώ η περιουσία που ανήκε στον φορέα περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο, την αποκλειστική χρήση της οποία θα έχει το Υπουργείο Τουρισμού.

Ο νέος Νόμος, ο οποίος έχει ανακοινωθεί ήδη στο διαδίκτυο και βρίσκεται υπό διαβούλευση μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2012, αφορά στην κατάργηση και συγχώνευση Οργανισμών μεταξύ των οποίων και ο Ο.Τ.Ε.Κ.

Στα σχόλια που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, γίνεται λόγος για φωτογραφικές διατάξεις για την πλήρωση των θέσεων των συμβούλων και του επιστημονικού συμβουλίου που προβλέπονται στο Νόμο.

Συγκεκριμένα ο Νόμος προβλέπει τα εξής:

 

Για τις Σχολές

Οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε), οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ), τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και οι Σχολές Ξεναγών αρμοδιότητας Ο.Τ.Ε.Κ. υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Τουρισμού και αποτελούν εφεξής περιφερειακές υπηρεσίες του. Σε κάθε μια από τις ως άνω περιφερειακές υπηρεσίες προΐσταται εκπαιδευτικός, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 3105/2003.

Για τους Εργαζόμενους

  • Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό της κεντρικής υπηρεσίας του ΟΤΕΚ θεωρείται στο εξής προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού, στο οποίο και μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας.
  • Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των εκπαιδευτικών μονάδων του Ο.Τ.Ε.Κ. θεωρείται στο εξής προσωπικό των αντίστοιχων περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, στις οποίες μεταφέρεται, αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας.

  • Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΤΕΚ και των Εκπαιδευτηρίων του μεταφέρεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού και τις περιφερειακές του υπηρεσίες αντίστοιχα, με την ίδια σχέση εργασίας μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία λήγει η σύμβαση αυτή. 

Για την περιουσία του Ο.Τ.Ε.Κ.

Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ο.Τ.Ε.Κ., περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό Δημόσιο, με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων για τις δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στο Υπουργείο Τουρισμού, που έχει στο εξής και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου.

 

Για τον προϋπολογισμό

 

Καταργείται ο προϋπολογισμός του Ο.Τ.Ε.Κ. και ενσωματώνεται σε αυτόν του Υπουργείου Τουρισμού.

  • Το ταμειακό υπόλοιπο του προϋπολογισμού έτους 2012 του Ο.Τ.Ε.Κ. και το αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης μεταφέρονται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με εντολή του Υπουργού Τουρισμού, σε λογαριασμό του Δημοσίου, συνιστούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού. Οι προβλεπόμενοι στις παραγράφους 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 3 του ν. 3105/2003 πόροι αποτελούν εφεξής έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου.
  • Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην οικονομική διαχείριση των εκπαιδευτικών μονάδων τουριστικής εκπαίδευσης τα οποία με τον παρόντα νόμο μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού.
  • Το ποσοστό της παρ. 13β του άρθρου 2 του ν. 2206/1994 (62 Α΄) επί των εσόδων των Καζίνο Πάρνηθας και Κέρκυρας που καταβάλλεται στον Ο.Τ.Ε.Κ. για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του αποτελεί εφεξής έσοδο του προϋπολογισμού του Υπουργείου Τουρισμού και διατίθεται, αποκλειστικά, για την χρηματοδότηση της τουριστικής εκπαίδευσης.

Σύσταση Υπηρεσιακού Συμβουλίου

 

Συνιστάται στο Υπουργείο Τουρισμού πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με διετή θητεία, αρμόδιο για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και εξέλιξης του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΣΤΕ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, των Σχολών Ξεναγών και των ΑΣΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού, αποτελούμενο από ένα Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Τουρισμού, ένα Διευθυντή Ανώτερης Σχολής (ΑΣΤΕ), ένα Διευθυντή Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) και δύο αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

Σχόλιο από την ιστοσελίδα της Διαβούλευσης (πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση)

 
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας του Συμβουλίου και ο εισηγητής των θεμάτων.
 
Εισηγητής του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται ο προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης ή ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου Τουρισμού.

Σύσταση Επιστημονικού Συμβουλίου

Το νέο Επιστημονικό Συμβουλίο που δημιουργείται αποκλείει τη συμμετοχή φορέων τουρισμού όπως του ΞΕΕ και της ΠΟΕΕ-ΥΤΕ, οι οποίοι εκπροσωπούνταν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕΚ.

Συνιστάται στο Υπουργείο Τουρισμού πενταμελές Επιστημονικό Συμβούλιο Διασφάλισης Ποιότητας της Τουριστικής Εκπαίδευσης το οποίο υπάγεται στον Υπουργό.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής. Μέλη του Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, ένας από τους Διευθυντές των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, ένας επιστήμονας κάτοχος τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ένας εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάτοχος τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ένα μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΤΕΙ και ένας καθηγητής οποιασδήποτε βαθμίδας ΑΕΙ. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας του Επιστημονικού Συμβουλίου, ο οποίος επιλέγεται από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου Τουρισμού.

Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο:

  • για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής που αφορά την τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση,
  • τη συστημική αξιολόγηση των δομών, των διαδικασιών, του προγράμματος και του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολών τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου Διασφάλισης Ποιότητας της Τουριστικής Εκπαίδευσης. Ειδικά για την πρώτη θητεία λειτουργίας του Επιστημονικού Συμβουλίου την θέση του Προέδρου μπορεί να καταλάβει ο Γενικός Διευθυντής του ΟΤΕΚ.

 

Μοιραστείτε τα νέα

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.