Ζαχ.Δοξαστάκης: Ο Δήμος Χερσονήσου παράδειγμα για την εφαρμογή των Δορυφόρων Λογαριασμών

Ζαχαρίας Δοξαστάκης, Δήμαρχος Χερσονήσου

Παράδειγμα προς μίμηση για εφαρμογή του συστήματος Δορυφόρων Λογαριασμών σε εθνικό επίπεδο ευελπιστεί ότι θα γίνει ο Δήμος Χερσονήσου, καθώς είναι ο πρώτος στην Ελλάδα φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικό πρόγραμμα.

 
Ο Δήμαρχος Χερσονήσου, κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης μιλά στο Tourism Press, για το πρόγραμμα δορυφόρων λογαριασμών που “τρέχει” αυτή τη στιγμή στην περιοχή, τα προβλήματα που αντιμετώπισαν και τις προοπτικές για το μέλλον.
Πώς πήρατε την απόφαση να εφαρμόσετε το σύστημα Δορυφόρων Λογαριασμών στο Δήμο; 

Φαντάζομαι να συμφωνούμε ότι ο τουρισμός αποτελεί σε παγκόσμια κλίμακα μια πολύ μεγάλη οικονομική δραστηριότητα, η συμβολή της οποίας την τελευταία δεκαετία είναι καθοριστική τόσο στον σχηματισμό του Παγκόσμιου Ακαθάριστου Προϊόντος όσο και στο σύνολο της παγκόσμιας απασχόλησης.

Ο ελληνικός τουρισμός με τη συνακόλουθη για τη λειτουργία του συνολική παραγωγή γιγαντώθηκε πολλαπλασιάζοντας τη πολυπλοκότητα των προβλημάτων τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο.

Έτσι, η ρυθμιστική ικανότητα του εθνικού ή τοπικού κράτους, όπως ο Δήμος μας απαιτεί σήμερα σε αντίστοιχα πολλαπλάσιο βαθμό σύνθετη γνώση σε μακροχρόνιο πλαίσιο προοπτικών. Το έργο της πολιτικής μας για τον τουρισμό σήμερα, τότε μόνον θα επιτύχει, όταν κατανοώντας την τεράστια λόγω και μεγέθους πλέον, πολιτικοοικονομική σημασία του τουρισμού για τη συνολική αναπαραγωγή και βιωσιμότητα της οικονομίας του Δήμου μας της προσδώσουμε τη θέση που της αρμόζει, μια θέση επάλληλων επιπέδων οικονομικών και εξωτερικών σχέσεων σε όλο το πλέγμα της κρητικής και της εθνικής οικονομίας και κοινωνίας.
 

Αυτό θα το κατορθώσουμε μόνον εάν σε επίπεδο αρχών, φορέων και συλλογικοτήτων πετύχουμε τη κατοχή της αναλυτικής γνώσης και πληροφόρησης για όλο το προαναφερόμενο παραγωγικό πλέγμα κλάδων και προϊόντων που συγκροτούν τη παραγωγή και διάθεση στο Δήμο μας, στη Κρήτη και τελικά στην Ελλάδα.

Μόνον τότε θα είμαστε σε θέση να καταστήσουμε δυνατή σε συνεχή βάση τη θεσμικά αναγκαία σύνθεση και συναίνεση όλων των επιμέρους αναγκαίων πολιτικών και γενικότερα παρεμβατικών διαδικασιών του δημόσιου και του ημιδημόσιου τομέα και των συλλογικών λειτουργιών του ιδιωτικού τουλάχιστον στην περιοχή και στη περιφέρειά μας.

Σήμερα, ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος για μια συνεχή και σε βάθος ανάλυση της επίδοσης αυτού του τουρισμού, είναι η ανάπτυξη – ή η προσέγγιση μέσα από το πλαίσιο – ενός κατά περίπτωση εθνικού ή περιφερειακού ΔΛΤ, εξαιτίας κυρίως πληθώρας συμπληρωματικών αναλυτικών στοιχείων αναγκαίων τόσο για μακροοικονομικού όσο και για μικροοικονομικού – επιχειρηματικού διοικητικού, διαχειριστικού, επενδυτικού και προωθητικού χαρακτήρα έρευνες, χρήσιμες και οι δύο για την αξιόπιστη τροφοδότηση της τουριστικής μας πολιτικής.

Έτσι μετά από πολλαπλές διευκρινιστικές συζητήσεις μεταξύ του Δήμου Χερσονήσου και του Εργαστηρίου Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού ( Ερ.Ε. ΔΟ.ΛΟ.Τ.) του Πανεπιστημίου Πατρών 

 

αποφασίστηκε και υπογράφτηκε το Έργο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με συνολικό προϋπολογισμό της μελέτης να ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, ήτοι 24.600,00 € και αντικείμενο-τίτλο: «Διερεύνηση του ρόλου του τουρισμού στην παραγωγική δομή και οικονομία του Δήμου Χερσονήσου με βάση τη προσέγγιση των Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού» και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γεράσιμο Ζαχαράτο, Ομ. Καθηγητή Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί κάτι που με ιδιαίτερη έμφαση σημειώνουμε και στο έργο, ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμη πραγματοποιήσει μια επίσημη εθνικολογιστική προσέγγιση και πολύ περισσότερο τη προσέγγιση στην πλέον σύγχρονη έκφρασή της, αυτή των Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού, παρά τις συχνές εξαγγελίες επί αυτού του αντικειμένου και προβλήματος.

Τι αποτελέσματα περιμένετε μακροπρόθεσμα από το σύστημα αυτό και πώς πιστεύετε ότι θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του Δήμου;
Από το σύστημα των ΔΛΤ, αναμένουμε μακροπρόθεσμα ότι θα λειτουργεί ως τροφοδότης στην τουριστική μας πολιτική η οποία με τη σειρά της θα λειτουργεί με τη λογική της Επιχειρησιακής Έρευνας συμβάλλοντας στις σωστές αποφάσεις για την περαιτέρω ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη του Δήμου μας και της περιφέρειάς μας στο σκληρά ανταγωνιστικό μελλοντικό περιβάλλον.

 
 
Πώς κρίνετε τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα;

Όπως σας είπα και αρχικά, στην κατεύθυνση αυτή θα έπρεπε να έχει προχωρήσει το κεντρικό κράτος μετά τα τόσο δαπανηρά χρηματοδοτημένα αλλά τελικά εγκαταλειμμένα έργα όπως το γνωστό «Ανάπτυξη και Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού του Τουριστικού Τομέα: Δορυφόρος Λογαριασμός (Δ.Λ.Τ.) και Παρατηρητήριο Τουρισμού» που κόστισε 3.000.000 Ευρώ όσο και το επίσης γνωστό «Καταγραφή των καταλυμάτων των περιφερειών της χώρας» (σε 14 Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού Π.Υ.Τ.) ανατέθηκε από το Υ.ΠΟ.Τ. και υλοποιήθηκε μέχρι το Μάρτιο του 2008 και κόστισε περίπου 11.000.000 Ευρώ.
 

Η δική μας προσπάθεια με το Εργαστήριο Ερευνών & Δ.Λ.Τ. Παν. Πατρών, κόστους 24.000 Ευρώ στην οποία παρά τον πειραματικό της χαρακτήρα έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα αποδώσει, δείχνει μέχρι στιγμής να προχωρεί σωστά, με αποτελέσματα που δείχνουν για πρώτη φορά τις πραγματικές διαστάσεις του τουρισμού όχι μόνον στη μικρή τοπική μας οικονομία αλλά και στην περιφέρειά μας, που παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού και της ελληνικής οικονομίας.

Τι προβλήματα αντιμετωπίσατε κατά την εφαρμογή του; 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κυρίως το Εργαστήριο Ερευνών & Δ.Λ.Τ. Παν. Πατρών είναι ποικίλα και αφορούν τόσο διοικητικοδιαχειριστικά ζητήματα που εμπόδισαν την εύρυθμη εκτέλεση συμβατικών καθηκόντων της επιτόπιας ερευνητικής εργασίας όσο και επιστημονικά με την αδυναμία πληροφόρησης από ολοκληρωμένα μεν αλλά ανεφάρμοστα έργα του δημοσίου συναφή με το αντικείμενο του δικού μας έργου, όπως ήδη σας ανέφερα προηγουμένως.

Πιστεύετε ότι η δική σας πρωτοβουλία θα αποτελέσει εφαλτήριο για την εφαρμογή του συστήματος των Δορυφόρων Λογαριασμών σε εθνικό επίπεδο;
Θεωρώ ότι η πρωτοβουλία μας είναι ή δίνει την καλύτερη ευκαιρία για επανόρθωση του μέχρι σήμερα απαράδεκτου ελλείμματος στον τομέα αυτόν από πλευράς κεντρικού κράτους. Ελπίζουμε ότι η προσπάθειά μας θα οδηγήσει στην εφαρμογή του συστήματος των Δορυφόρων Λογαριασμών σε εθνικό επίπεδο.

Για το λόγο αυτόν, άλλωστε, μαζί με Εργαστήριο Ερευνών & Δ.Λ.Τ. Παν. Πατρών που είναι και ο ανάδοχος του επιδιώξαμε τη συνεργασία με φορείς των οποίων το έργο άπτεται του συνόλου ή διαφόρων εκφάνσεων της θεωρίας και πράξης του ΔΛΤ στα πλαίσια του ελληνικού παραδείγματος, όπως: Υπουργείο Τουρισμού, ΤτΕ, ΕΛΣΤΑΤ, ΞΕΕ, ΣΕΤΕ, ΚΕΠΕ, κ.α. 

Στα πλαίσια αυτής της ενέργειας, θα ήθελα να σημειώσουμε ιδιαίτερα ότι η ανταπόκριση εκ μέρους του ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Πρόεδρος ο Καθηγητής κ. Π. Κορλίρας), μετά τις αλλεπάλληλες συναντήσεις και συζητήσεις για την εφαρμογή της προσέγγισης ΔΛΤ στην περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου, ήταν άκρως ενδιαφέρουσα σε σημείο που να δημιουργηθούν όλοι εκείνοι οι παράγοντες (επιστημονικό ενδιαφέρον, εμπιστοσύνη, υποστήριξη κ.ο.κ.) οι οποίοι οδήγησαν με απόφαση του ΔΣ του ΚΕΠΕ στην υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ ΚΕΠΕ και Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ. και στη δημιουργία Γραφείου υποστήριξης του έργου αυτού στο ΚΕΠΕ.

Ας σημειωθεί ότι το αναφερόμενο Γραφείο, στην Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης του οποίου προΐσταμαι ως εκπρόσωπος του Δ. Χερσονήσου, θα επιτρέψει τόσο την εκτέλεση του έργου με ορθολογικότερους όρους όσο και τη κοινωνικοπολιτική εμπέδωση και διάδοση της σημασία του ΔΛΤ για την πολιτική και των άλλων περιφερειών και γενικότερα για την εφαρμογή του ΔΛΤ στη χώρα, όπου μεθοδολογικο-τεχνικά αλλά και ιστορικά ο Δήμος Χερσονήσου θα παίξει το ρόλο του Παραδείγματος.

Μοιραστείτε τα νέα

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.